PROGRAMA

metodologia

El curs té una durada total de 45 hores, de les quals 27 hores seran col·lectives i combinaran continguts teòrics amb activitats pràctiques.

A més a més, al llarg del programa es proposarà a cada grup que realitzi una sèrie de tasques, per tal de facilitar la implementació pràctica dels conceptes i oferir una pauta de treball. Les persones facilitadores demanaran als joves participants que les preparin entre sessió i sessió, per tal d’ajudar a que el desenvolupament dels projectes avanci a un ritme similar. S’estima que la càrrega de treball mínima corresponent a aquest treball preparatori que portaran a terme els projectes entre sessió i sessió, sigui d’unes 18 hores addicionals.

En aquest comput total de 45 hores (27h grupals i 18h de treball individual entre sessions) no es tenen en compte les hores d’assessorament individual que els projectes rebran segons les seves necessitats, un cop acabada la fase formativa grupal.

De forma complementària als continguts treballats a l’aula, els projectes disposaran d’un repositori de recursos al núvol, a fi d’aprofundir en les diferents temàtiques i realitzar adequadament les tasques que se’ls hi encomanin. 

Al final de la fase formativa, es demanarà que cada equip de treball entregui el pla d’empresa del seu projecte, i que serà un requisit per poder optar a les ajudes, així com per rebre l’acompanyament individualitzat per a la constitució. 

El pla d’empresa s’anirà construint de mica en mica, a partir del treball de les diferents sessions. 

El curs es realitzarà presencialment.

PROGRAMA FORMATIU

sessió 0 - ideació

Es tracta d’una sessió prèvia a l’inici del programa, oberta a tothom que vulgui informar-se sobre la 2a edició del programa i fer xarxa amb altres persones joves amb inquietuds emprenedores. Es donarà informació detallada per a que els joves puguin valorar la seva participació i es treballaran diferents dinàmiques de treball orientades a fer xarxa, conèixer altres projectes i joves emprenedors o experimentar el procés d’emprendre, entre d’altres. 

sessió 1 - presentació i model cooperatiu

Sessió introductòria en la que es presentarà el programa i el model cooperatiu. Coneixerem de primera mà el testimoni d’una cooperativa impulsada per joves a Ponent

sessió 2 - Missió, visió i valors del projecte i motivacions personals

Sessió dedicada a conèixer l’Economia Social i Solidària. Els projectes començaran a treballar la visió compartida, les implicacions i motivacions personals dels seus membres, els valors i la missió.

SESSIÓ 3 - DEFINIR LA IDEA DE NEGOCI

Es tracta d’una sessió pràctica per definir els elements principals del model de negoci de la cooperativa: productes, serveis, proveïdors clau, el públic objectiu, els canals de comunicació, etc. mitjançant l’eina Canvas Social. També és treballarà el model de cooperativa que millor s’escaigui a cada projecte.

Sessió 4 - Anàlisi de l'entorn / estudi de mercat

En aquesta sessió orientarem als equips de treball perquè puguin cercar o generar la informació d’entorn i de mercat imprescindible per als seus projectes. Principalment, ens centrarem en aspectes de sector, aprofundir en el coneixement del públic objectiu, etc.

Sessió 5 - màrqueting i comunicació

La sessió ens ha de permetre connectar el màrqueting estratègic (decisions de segmentació i posicionament) amb el màrqueting operatiu (4Ps), que ens portarà a analitzar aspectes com els canals de comercialització, la política de preus i promocions, la comunicació, etc.

Sessió 6 - Pla de viabilitat econòmica I

Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als quals els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem… ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria. Es tracta de dues sessions pràctiques on cada grup necessitarà un ordinador per tal de poder entrar les dades directament a l’eina.

Sessió 7 - PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA II

Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als quals els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem… ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria. Es tracta de dues sessions pràctiques on cada grup necessitarà un ordinador per tal de poder entrar les dades directament a l’eina.

Sessió 8 - EINES DE FINANÇAMENT

Es tracta d’una sessió on es presentaran diferents recursos d’accés al finançament per tal que cada projecte pugui valorar quins són més adequats. Els equips faran un primer plantejament del seu pla de finançament.

Sessió 9 - Organització i model de governança

Arribats en aquest punt de desenvolupament del projecte, cal parlar de com s’organitzarà cada empresa tècnicament: repartiment del treball i les responsabilitats, reunions de coordinació…, i també definir la freqüència i el funcionament dels diferents espais de governança de la cooperativa: consells rectors i assemblees, principalment.

Scroll Up