PROGRAMA

metodologia

El curs té una durada total de 30 hores, de les quals 18 seran col·lectives i combinaran continguts teòrics amb activitats pràctiques. La resta d’hores es realitzaran a través de tutories individuals i col·lectives, que cada un dels projectes realitzarà amb les persones tècniques de Ponent Coopera. 

De forma complementària als continguts treballats a l’aula, els projectes disposaran d’un repositori de recursos al núvol, a fi d’aprofundir en les diferents temàtiques i realitzar adequadament les tasques que se’ls hi encomanin. 

Al llarg del programa, es demanarà a cada grup que realitzi una sèrie de tasques, per tal de facilitar la implementació pràctica dels conceptes i oferir una pauta de treball. Les persones facilitadores demanaran als joves participants que les preparin entre sessió i sessió, per tal de d’ajudar a que el desenvolupament dels projectes avanci a un ritme similar. Al final de la fase formativa, es demanarà que cada equip de treball entregui el pla d’empresa del seu projecte, i que serà un requisit per poder optar a les ajudes, així com per rebre l’acompanyament individualitzat per a la constitució. 

El pla d’empresa s’anirà construint de mica en mica, a partir del treball de les diferents sessions. 

El curs es realitzarà presencialment, en la mesura de les possibilitats. En tot cas, el curs està preparat per passar-lo a la modalitat online si les restriccions sanitàries així ho requereixen.

 

PROGRAMA FORMATIU

sessió 0 - ideació

Es tracta d’una sessió prèvia a l’inici del programa, dirigida als joves que, tot i tenir interès en participar en el programa, no tenen una idea empresarial clara. Es presentaran algunes oportunitats i reptes de ciutat, i es treballarà en dinàmiques de grup que fomentin la co-creació de solucions.

sessió 1 - presentació i model cooperatiu

Sessió introductòria en la que es presentarà el programa i el model cooperatiu. Coneixerem de primera mà el testimoni d’una cooperativa impulsada per joves a Ponent

sessió 2 - Missió, visió i valors del projecte i motivacions personals

Sessió pràctica on els membres del grup compartiran les motivacions personals amb la resta de persones del seu equip, per garantir que els valors i motivacions estan alineats.

SESSIÓ 3 - DEFINIR LA IDEA DE NEGOCI

Es tracta d’una sessió pràctica per definir els elements principals del model de negoci de la cooperativa: productes, serveis, proveïdors clau, el públic objectiu, els canals de comunicació, etc. mitjançant l’eina Canvas Social.

Sessió 4 - Anàlisi de l'entorn / estudi de mercat

En aquesta sessió orientarem als equips de treball perquè puguin cercar o generar la informació d’entorn i de mercat imprescindible per als seus projectes. Principalment, ens centrarem en aspectes de sector, aprofundir en el coneixement del públic objectiu, etc.

Sessió 5 - màrqueting i comunicació

Després de la fase d’estudi de mercat, aquesta sessió proporcionarà als equips eines per a la diagnosi del projecte, i la presa de decisions pel que fa el públic objectiu a prioritzar o la seva proposta de valor diferencial. Posteriorment, es tractaran els aspectes més operatius, com poden ser els canals de comercialització, la política de preus i promocions, etc. En una segona part més pràctica, els projectes treballaran la seva comunicació, elaborant un relat alineat amb els seus valors i adaptat al seu públic objectiu.

Sessió 6 - Pla de viabilitat econòmica

Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als quals els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem… ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria. Es tracta d’una sessió pràctica on cada grup necessitarà un ordinador per tal de poder entrar les dades directament a l’eina.

Sessió 7 - Eines de finançament

Es tracta d’una sessió on es presentaran diferents recursos d’accés al finançament per tal que cada projecte pugui valorar quins són més adequats. Els equips faran un primer plantejament del seu pla de finançament.

Sessió 8 - Organització i model de governança

Arribats en aquest punt de desenvolupament del projecte, cal parlar de com s’organitzarà cada empresa tècnicament: repartiment del treball i les responsabilitats, reunions de coordinació…, i també definir la freqüència i el funcionament dels diferents espais de governança de la cooperativa: consells rectors i assemblees, principalment.

Scroll Up